Autors atsāk atbalsta vākšanu par Baložu meža saglabāšanu

Iniciatīvas “Saglabāsim Baložu mežu nākamajām paaudzēm!” autors Fēlikss Vaivods platformā ManaBalss atsāk atbalsta vākšanu vairāku simtu Ķekavas novada iedzīvotāju jau atbalstītajam priekšlikumam.

Autors ir saņēmis Ķekavas novada pašvaldības atbildi uz kolektīvo iesniegumu, tomēr vērtē, ka iedzīvotāju iebildumi par Ķekavas novada meža zemju apbūvi nav tikuši ņemti vērā vairākos būtiskos aspektos. Tāpēc F. Vaivods plāno tuvākajā laikā pašvaldībā atkārtoti iesniegt savus un citu iedzīvotāju iebildumus un lūdz domubiedru atbalstu – papildus balsojumus pie jau esošajiem vairāk nekā 600, kas ir notikuši platformā ManaBalss. Šis lūgtais papildus atbalsts palīdzēs turpināt diskusiju ar pašvaldību un argumentēt par iedzīvotāju prasību reālu ņemšanu vērā.

Ķekavas novada pašvaldības atbildē autoram, kas ir ManaBalss rīcībā, ir lasāms, ka attiecīgais kolektīvais iesniegums, tā “iebildumi un priekšlikumi ir daļēji ņemti vērā”. Tāpat atbildes vēstulē tiek norādīts, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” “teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana ir pašvaldības ekskluzīvā kompetence”.

Iniciatīvas autors tomēr gatavo jaunu iesniegumu par Ķekavas novada teritorijas plānojumu, kurā atkārtoti tiks iesniegti šeit tālāk uzskaitītie iebildumi. Autors lūdz tos atbalstīt un turpināt balsot par agrāko iniciatīvu kā apliecinājumu, ka iedzīvotāji pastāv uz savām prasībām.

Šeit seko attiecīgie iebildumi un F. Vaivoda summējošais secinājums:

1. Iebilstam pret teritorijas apbūvi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8007 001 1102 (Baložu iela 33, Baloži), ko paredz teritorijas izmantošanas veids “Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” un “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” vai pašvaldības piedāvātais “Publiskās apbūves teritorija”, kur papildteritorijas izmantošanas veids ir daudzdzīvokļu māju apbūve. Iedzīvotāju iesnieguma būtība ir saglabāt dabā esošo meža teritoriju, nepieļaujot jebkāda veida apbūvi šajā teritorijā. Publisko pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībai ir jāmeklē alternatīvi risinājumi citur, kas nav dabas vai meža teritorijas. Esošā meža teritorija un tās dabas kapitāls ir saglabājami. Tāpēc teritorijai būtu jānosaka teritorijas izmantošanas veids “Mežu teritorija” vai “Dabas un apstādījumu teritorija”.

2. Iebilstam pret teritorijas apbūvi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8007 002 1918 (Skolas iela 22, Baloži), ko paredz teritorijas izmantošanas veids “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM1). Iedzīvotāju iesnieguma būtība ir saglabāt dabā esošo meža teritoriju, nepieļaujot jebkāda veida apbūvi šajā teritorijā, t.sk., ja samazina apbūves teritorijai paredzēto laukumu. Dzīvojamai apbūvei pašvaldībai ir jāmeklē alternatīvi risinājumi citās teritorijās, kas nav dabas vai meža teritorijas. Esošā meža teritorija ir saglabājama. Tāpēc teritorijai būtu jānosaka teritorijas izmantošanas veids “Mežu teritorija” vai “Dabas un apstādījumu teritorija”.

3. Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80070021914 (Skolas iela 20, Baloži) ietilpst plānotā jauktā sabiedrisko un darījumu objektu teritorijā, jaunais Teritorijas plānojums zemes vienībai paredz teritorijas izmantošanas veidu “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM). Šobrīd šajā zemes vienībā aug koki, tajā ir dabisks reljefs un faktiski dabā tā ir meža teritorija. Tā kā projektētais teritorijas funkcionālais zonējums neatbalsta dabas teritoriju saglabāšanu, it īpaši tādu, kurās aug koki, iebilstam pret teritorijas apbūvi šajā teritorijā. Iedzīvotāju iesnieguma būtība ir saglabāt dabā esošo meža teritoriju, nepieļaujot dzīvojamo apbūvi šajā teritorijā. Dzīvojamai apbūvei pašvaldībai ir jāmeklē alternatīvi risinājumi citās teritorijās, kas nav dabas vai meža teritorijas. Esošā meža teritorija ir saglabājama. Tāpēc teritorijai būtu jānosaka teritorijas izmantošanas veids “Mežu teritorija” vai “Dabas un apstādījumu teritorija”. Kā alternatīvs variants šīs teritorijas izmantošanai, ievērojot pēctecības principu un vajadzību pēc publisko pakalpojumu nodrošināšanas, būtu “Publiskās apbūves teritorija”, kur nebūtu atļauta dzīvojamā apbūve.

4. Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80070010166 (Meža iela 75, Baloži) ietilpst mežaparku teritorijā, jaunais Teritorijas plānojums zemes vienībai paredz teritorijas izmantošanas veidu “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM). Šobrīd šajā zemes vienībā aug koki, tajā ir dabisks reljefs un faktiski dabā tā ir meža teritorija. Tā kā projektētais teritorijas funkcionālais zonējums neatbalsta dabas teritoriju saglabāšanu, it īpaši tādu, kurās aug koki, iebilstam pret teritorijas apbūvi šajā teritorijā. Iedzīvotāju iesnieguma būtība ir saglabāt dabā esošo meža teritoriju, nepieļaujot jebkāda veida apbūvi šajā teritorijā. Dzīvojamai apbūvei pašvaldībai ir jāmeklē alternatīvi risinājumi citās teritorijās, kas nav dabas vai meža teritorijas. Esošā meža teritorija ir saglabājama. Tāpēc, ievērojot pēctecības principu, šai teritorijai būtu jānosaka teritorijas izmantošanas veids “Mežu teritorija” vai “Dabas un apstādījumu teritorija”.

Līdzīgus apsvērumus par šīm dabas un meža teritorijām izteica arī Dabas aizsardzības pārvalde (09.05.2019. vēstule Nr. 4.8/2493/2019-N). Tāpēc uzskatām, ka Ķekavas novada pašvaldībai ir jāņem vērā būtiskas iedzīvotāju daļas, kā arī dabas aizsardzības jomā kompetentas iestādes izteiktie priekšlikumi par visām iepriekšminētām un līdzīgām teritorijām, saglabājot tajās dabas kapitālu.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru